Plan van aanpak bij besmetting ToBRFV

Het aantal bedrijven met ToBRFV in Nederland is vastgesteld op twee, met daarnaast 15 verdachte bedrijven. Bij een verdenking of vaststelling van ToBRFV moet het betreffende bedrijf een plan van aanpak opstellen om verdere verspreiding te voorkomen. Dit moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de NVWA. Medewerkers van de belangenorganisaties of adviseurs kunnen helpen met het opstellen van een bedrijfseigen plan. Circa 50 adviseurs waren aanwezig bij de informatiebijeenkomst die de samenwerkende organisaties Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis en Plantum binnen TuinbouwAlert organiseerden met medewerking van de NVWA en Groen Agro Control. 

Het onlangs vernieuwde Hygiëneprotocol ToBRFV kan behulpzaam zijn om een bedrijfseigen aanpak op te zetten en uit te voeren. Het effect is te vergroten door stapeling van de diverse maatregelen. Het protocol maakt helder dat alles draait om bijzonder goed reinigen (‘tandenborstel schoon’) en ontsmetten met de juiste methode en middelen. Groen Agro Control presenteerde de resultaten van het onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de sectororganisaties. Duidelijk is dat elk materiaal zijn eigen behandeling vraagt. Ontsmetten werkt alleen, als de te behandelen oppervlakten eerst grondig gereinigd worden. Het plantenvirus kent ook paprika en pepers als waardplant. De in Nederland gangbaar geteelde paprikarassen zijn resistent tegen het virus, dat net als andere plantenvirussen geen enkel gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Eliminatie bij teeltwisseling
NVWA-medewerkers lichtten de maatregelen toe die in werking treden bij een (zware) verdenking of vondst. Gewasruiming is niet aan de orde en niet aangetaste vruchten zijn te verkopen. Bij de teeltwisseling moeten echter strenge maatregelen opgevolgd worden volgens het eliminatiescenario van de NVWA. In een tweede informatiebijeenkomst afgelopen week met meerdere afvalverwerkers werd dit uitvoerig besproken. Aangetast plantmateriaal moet bij de teeltwissel snel en zorgvuldig worden afgevoerd zonder kans op verdere verspreiding. Op de website van de NVWA is ook informatie te vinden.

Contactpunt voor teeltafval/teeltwisseling van getroffen teeltbedrijven
Nu telers in hun teeltwisseling terecht komen, ontstaan er bij de getroffen telers vragen, bijvoorbeeld bij welke afvalverwerkers welk afval is in te leveren. TuinbouwAlert heeft een telefoonnummer waar getroffen telers terecht kunnen met allerlei praktische vragen over teeltafval dat geconditioneerd moet worden afgevoerd en verwerkt. Deze groep van getroffen telers kan met praktische vragen bellen met Jos van Kester

Meldplicht
Voor een ieder die een ToBRFV-besmetting vermoedt, geldt sinds 4 oktober jl. een meldplicht. Aangezien het virus veel schade kan geven aan het gewas en de vruchten bij een individuele teler en aanwezigheid in Nederland kan leiden tot afzetproblemen voor de hele sector, is iedereen gebaat bij eliminatie van het virus bij de teeltwisseling. Om meer zicht te krijgen in de problematiek heeft de NVWA informatie gevorderd bij laboratoria en plantenkwekers en voert nadere inspecties uit. Dat brengt al meer bedrijven in beeld met (mogelijk) aangetast gewas. Gezien de besmettelijkheid van het virus hebben wetenschappers een hard hoofd in volledige eliminatie.

TuinbouwAlert
Het Hygiëneprotocol en de presentaties van de informatiebijeenkomsten zijn terug te vinden <link dossiers tobrfv-in-tomatengewas>in het ToBRFV-dossier. Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Nederland, NFO en CBL werken samen aan beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw. Bij incidenten of crises communiceren ze samen via TuinbouwAlert.