Update ToBRFV: 20 besmettingen, brononderzoek, afvoer teeltmateriaal & nieuwe noodverordening

De situatie op bedrijfsniveau is dat er op dit moment twintig tomatenbedrijven zijn met een besmetting van ToBRFV. Inmiddels worden in steeds meer landen vondsten van het virus gedaan, zoals onlangs in Polen en opnieuw in Duitsland.

Brononderzoek
NVWA voerde middels onder andere nieuwe technieken een brononderzoek uit. Dat is gedaan door middel van sequencing van het DNA van de diverse vondsten. Uit dit onderzoek is gebleken dat er minimaal sprake is van drie verschillende bronnen voor de besmetting in Nederland. Dit onderzoek wordt verder doorgezet, ook in internationaal verband.

Opdelen van het bedrijf
Op de teeltbedrijven wordt nadrukkelijk gekeken naar de bedrijfsinrichting. Door het verder opknippen van bedrijven in zogenoemde fytosanitaire eenheden, is te voorkomen dat bij ziektenuitbraken zoals het ToBRFV, het hele bedrijf wordt besmet. Dit kan middels een ver doorgevoerde compartimentering, gescheiden fust, apparatuur, waterstromen, etc. Telers doen er verstandig aan om hier bij de bouw van nieuwe kassen en teelten over na te denken.

Eliminatiescenario
Het eliminatiescenario van de NVWA blijft van kracht op de getroffen bedrijven. Het virus wordt mechanisch overgebracht en eliminatie is te bewerkstelligen via een grondige reiniging en ontsmetting van het teeltsysteem, kassen en gebouwen bij de teeltwisseling. Getroffen telers moeten hiervoor een plan van aanpak overleggen aan de NVWA. Er zijn vier besmette bedrijven vrijgegeven na een teeltwisseling.

Afvoer teeltmateriaal
Bedrijven met besmette planten moeten hun teeltafval gecontroleerd afvoeren. Samen met Renewi en Groen Agro Control is in het voorjaar onderzoek gedaan naar temperaturen en afbraak van ToBRFV tijdens compostering. In tunnels blijkt de temperatuur dusdanig hoog te worden en het composteringsproces zo te verlopen dat ToBRFV wordt afgedood. Ook steenwol is regulier te recirculeren, indien het wordt gestoomd vóór aflevering bij de afvalverwerker. Maak tijdig afspraken met de partij die de matten op uw bedrijf kan stomen. Op deze wijze is het afval op een verantwoorde wijze af te voeren.

Nieuwe noodverordening
In augustus 2020 is een nieuwe Europese uitvoeringsverordening verschenen. De belangrijkste wijzigingen hebben impact op de verhandeling van zaden en uitgangsmaterialen alsmede op de toetsing in de productieteelt. Voor de afzet zijn er geen wijzigingen opgenomen. Resistente paprikarassen zijn buiten de scope van de verordening gelaten. Van paprika-/peperrassen met de TM2 of TM3 resistentie zijn geen aantastingen bekend. Neem dit ook mee in uw rassenkeuze voor het nieuwe seizoen.

TuinbouwAlert
Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Nederland, NFO en CBL werken samen aan beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw. Bij incidenten of crises communiceren ze samen via TuinbouwAlert. Meer informatie over ToBRFV is te vinden in het dossier ToBRFV.

Download hier deze update in PDF.